Tư vấn sản phẩm

1Product quality 

Mr. Nguyen Thanh Hai

Mail: quality.sev@sunlightgroup-vn.com.vn 

Tel: 0919 200 576

2After sales service 

Mr. Nguyen Van Chung

Mail: operation.sev@sunlightgroup-vn.com.vn 

Tel: 0913 191 331

3Product Offer 

Mr. Tran Ngoc Tai

Mail: tender.sev@sunlightgroup-vn.com.vn 

Tel: 0909 650 747 

4Sales Consultant

Mr. Nguyen Ba Dong

Mail: mgrsales.sev@sunlightgroup-vn.com.vn 

Tel: 0906 534 345

5Technical Design 

Mr. Pham Chi Trung

Mail: snrproject.sev@sunlightgroup-vn.com.vn 

Tel: 0909 655 233

Đối tác